DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Menneskelig kreativitet som hjørnesten i kulturel identitet

Danske Scenografer arbejder fortsat, sammen med øvrige forbundsfæller og interessenter inden for kunst- og kulturområdet, på at sikre gode betingelser for brug af AI i kunstneriske sammenhænge. I forlængelse af vores fælleserklæring om AI og ophavsret tilbage i januar måned, er vi i dag medunderskrivere på et debatindlæg, som bl.a. støtter op om regeringens ekspertgruppes anbefalinger i rapport om ‘Grænser for tech.giganternes udvikling og anvendelse af kunstig intelligens’. Læs hele rapporten her.

Af debatindlægget fremgår bl.a., at vi har forsøgt at definere de rammer, vi mener, vil sikre, at den menneskelige kreativitet fortsat kan være hjørnestenen i Danmarks kulturelle identitet:

Ansvarlighed: Tech-selskaberne og brugerne af AI-tjenester skal respektere, at anvendelse af andres indhold kræver samtykke fra indholdsskaberne/rettighedshaverne.

Transparens: Der skal gælde en formodningsregel om, at der indgår ophavsretligt beskyttet indhold i kunstig intelligens-modeller. Herefter vil tech skulle dokumentere, de ikke har benyttet beskyttet indhold uden samtykke fra rettighedshaverne. Der bør udvikles adfærdskodekser, der danner grundlag for, hvordan regulering af AI skal overholdes.

Fairness: Der skal betales et rimeligt vederlag til rettighedshaverne for brugen. Der skal sikres en tilstrækkelig beskyttelse mod efterligninger af værker, frembringelser og personlige kendetegn.

Innovation: Beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret er en væsentlig faktor for et velfungerende indre marked. Den er vigtig for at fremme innovation og kreativitet, men også for at forbedre beskæftigelsen og konkurrenceevnen, for den kan sikre, at skabere, opfindere og produktudviklere kan skaffe sig en rimelig indtægt for deres frembringelser og opfindelser.

Respekt for aftaler: Et velfungerende marked for rettigheder er til gavn for brugerne, borgerne, samfundet og rettighedshaverne. Tjenester skal respektere indgåelse af individuelle og kollektive aftaler, som kan sikre en retfærdig repræsentation af alle rettighedshavere.

Håndhævelse: Fast track proces og bindende afgørelser: afklaring af spørgsmål om data skal kunne behandles særskilt og hurtigt ved en tvistløsningsinstans. Det samme gælder, hvis det ikke er muligt at nå aftalebaserede løsninger. Forbud: krænkelser skal kunne forhindres blandt andet gennem forbud. Dansk ret: når en tjeneste udbydes i Danmark, finder EU- og dansk ret anvendelse. Det er rammer, som skal sikre, at lovgivningen kan rumme den nye teknologi. Lige nu kan reglerne for ansvar ikke rumme alle de udfordringer, som AI-produkter og -tjenester giver, og derfor bør lovgivningen opdateres hurtigst muligt – også udover det, vi har set i AI Act.

Læs hele debatindlægget hos MediaWatch.