DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

OPHAVSRET

Som kunstner eller designer har du en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine kunstneriske værker, hvad enten de er tilgængelige online eller i fysisk form. Ophavsretten er altid tilknyttet en fysisk person (ophavspersonen).

Juridiske personer som selskaber kan derfor som udgangspunkt ikke have ophavsret til et værk, men kan ved aftale med ophavsmanden erhverve rettigheder til udnyttelse af et værk. Overdragelse af rettighederne kan både være individuelt aftalt eller kan følge af overenskomster på området.

For at opnå ophavsret, skal værket opfylde et originalitetskrav – i daglig tale skal det have ’værkshøjde’.

Et værk har værkshøjde, hvis ophavspersonen har skabt værket ved egen skabende indsats, ligesom værket skal have en vis grad af originalitet. Kvaliteten, formålet og omfanget af værket, ikke er afgørende for, om det har værkshøjde. Ophavsret sker automatisk, når værket er skabt, såfremt det har værkshøjde.

Ophavsretten varer hele ophavspersonens levetid og 70 år efter, vedkommende går bort. Ophavspersonens efterkommere er, ifølge arvereglerne i ophavsretsloven, arvinger til ophavsretten.

Du kan læse mere om ophavsret, og hvorfor den er så vigtig her.

Øget beskyttelse af ophavspersoner

Som følge af EU-direktiver er Danmark forpligtet til at opdatere ophavsretsloven.

Justeringerne er brugbare og relevante for alle ophavspersoner og dermed kunstnere. Loven trådte i kraft 1. juni 2023.

Nyeste lovjusteringer i korte træk:

  • 54. Erhverver har pligt til at udnytte de overdragne rettigheder – hvis ikke det sker, har ophavsperson mulighed for at opsige aftalen med 6 måneders varsel.
  • 55. Ophavsperson skal have passende og forholdsmæssigt vederlag for udnyttelse af værket.
  • 55 a. En gennemsigtighedsforpligtelse pålægger erhververe og licenstagere af ophavsrettigheder løbende at give ophavspersonen en række oplysninger om udnyttelsen af værket. Oplysningerne skal gives mindst en gang om året, og en erhverver/licenstager skal sikre, at oplysningerne er opdaterede, relevante og indeholder omfattende oplysninger om værkets udnyttelse.
  • 55 b. En aftalejusteringsordning, der sikrer, at også allerede indgåede aftaler skal efterfølgende justeres, hvis vederlaget ikke er passende eller forholdsmæssigt. Det gælder dog kun for aftaler tilbage 5 år før lovændringernes ikrafttræden (5 år før 1. juni 2023). Hvis man ikke kan nå til enighed, kan enhver af parterne indbringe spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet.

Loven skal være med til at sikre, at du som kunstner får en rimelig andel af den værdi, værket skaber – og giver altså dig ret til –

Passende og forholdsmæssig betaling for udnyttelsen af dit værk i alle tilfælde – også selvom du har underskrevet din kontrakt!

Regler kan ikke fraviges i enkelte kontrakter, men alene gennem kollektive aftaler.

Du har krav på at få information om udnyttelsen af dit værk, så du kan vurdere, om betalingen er rimelig – og det har du krav på at få hvert år.

Kontakt sekretariatet ved indgåelse af kontrakt og tvivlsspørgsmål på ds@scenograf.dk.

Du kan læse mere om, hvad ophavsret er, hvordan ophavsret fungerer, og hvorfor den er så vigtig her.

OPHAVSRET

Er du en skabende kunstner, har du lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine værker. Det betyder, at har du skabt et kunstnerisk værk, har du ophavsretten til værket.

Ophavsretten opstår hos ophavsmanden når værket skabes og varer indtil 70 år efter ophavsmandens dødsår. Ophavsmandens efterkommere er, ifølge arvereglerne i ophavsretsloven, arvinger til ophavsretten.

Juridiske personer som selskaber kan som udgangspunkt ikke have ophavsret til et værk, men kan ved aftale med ophavsmanden erhverve rettigheder til udnyttelse af et værk. Overdragelse af rettighederne kan både være individuelt aftalt eller kan følge af overenskomster på området.

Du kan læse mere om, hvad ophavsret er, hvordan ophavsret fungerer, og hvorfor den er så vigtig her.