DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Arving til ophavsret

Dine værker nyder beskyttelse efter ophavsretsloven i 70 år efter din død. Du skal derfor overveje, hvordan dine rettigheder til dit værk, fx scenografi, lysdesign mv. skal forvaltes efter din død.

Den ophavsretlige beskyttelse af de værker, som du har skabt gennem hele dit arbejdsliv, fortsætter også efter din død. Ophavsretten udløber først 70 år efter det år, du dør. Det betyder, at dine arvinger træder i stedet for dig i forhold til råderetten over dine værker.

Det gælder dog kun i det omfang, du selv ville have kunnet råde over værkerne – altså bevarede rettigheder. Har du allerede inden din død overdraget dele af udnyttelsesrettighederne til dit værk til din arbejdsgiver el.lign. kan dine arvinger ikke råde over disse rettigheder. Arvinger indtræder nemlig i dine rettigheder — og får dermed hverken en bedre eller dårligere retstilling end dig.

Helt konkret betyder det, at det er dine arvinger, som fx skal tage stilling til nye henvendelser om køb af udnyttelsesrettigheder til dine værker. På samme måde er det også dine arvinger, som vil skulle påtale overtrædelser af eventuelle aftaler, som du eller de har indgået omkring dette. Det samme gælder i forhold til andre, som udnytter dine værker uden nødvendig tilladelse og dermed begår en ophavsretskrænkelse.

Dine arvinger overtager også eventuelle aftaler om brug af dine værker i form af royalties. Dør du inden, at hele betalingen er udbetalt, vil de royalties i stedet tilfalde dine arvinger. Det samme gælder rettighedsmidler, hvor midlerne tilfalder dine arvinger i stedet for dig.

Det er dog vigtigt, at dine arvinger bliver instrueret i, hvem de skal kontakte efter din død med henblik på at få dine royalties og rettighedsmidler. De organisationer, som tildeler rettighedsmidler, kan have svært ved at finde arvingerne, hvis de ikke får besked.

Det kan være en god idé, at du udvælger én person blandt dine arvinger til at varetage opgaverne og til at råde over rettighederne på vegne af alle. På den måde bliver det lettere for brugere at opnå tilladelse til at anvende dine værker, og organisationer, som tildeler rettighedsmidler, har én person at overføre midlerne til. Det kan også være en god idé at oprette et testamente.

I Danske Scenografer tildeler vi rettighedsmidler til arvinger, når vi har fået besked om, at en rettighedshaver er død, og hvem der er arvtager til rettighederne. Vi kræver dokumentation for, at de pågældende er arvinger, og at de kan udbetale rettighedsmidlerne hidrørende den afdøde ophavsmand til ét sted. Kontakt sekretariatet på mail til ds@scenograf.dk, hvis du er arvtager til rettigheder inden for foreningens fagområder.