DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

VEDTÆGTER- DANSKE SCENOGRAFER

§ 1

Navn

Foreningens navn er: Danske Scenografer.

§ 2

Formål

Stk. 1. Danske Scenografer er en fagforening for professionelle fagpersoner, der arbejder inden for scenekunst, film/tv, udstilling mv., som bl.a. konceptuerer, skaber og designer fortællinger i rum, fx scenografer, production designere, kostumedesignere, lysdesignere, lyddesignere, videodesignere m.fl.

Stk. 2. Danske Scenografer har til formål at varetage medlemmernes faglige og kunstneriske interesser af enhver art, at varetage medlemmernes interesser inden for generelle arbejdsvilkår og ophavsrettigheder samt at fremme kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Danske Scenografer arbejder for at binde de mange forskellige medlemmer sammen i et fagligt fællesskab og understøtte medlemmernes indbyrdes relationer og netværk. Danske Scenografer engagerer og markerer sig lokalt, nationalt og internationalt for at skabe de bedste rammer for medlemmerne.

§ 3

Hjemsted

Stk. 1. Danske Scenografer har hjemsted og værneting i København.

Stk. 2. Danske Scenografer er tilsluttet Akademikernes Centralorganisation (AC) og arbejdsløshedskassen FTFa.

§ 4                                     

Medlemskab

Stk. 1. Danske Scenografer tilbyder følgende medlemskaber:

 • A-medlem (aktiv)
 • B-medlem (passiv)
 • Elevmedlem
 • Pensionistmedlem
 • Æresmedlem

Stk. 2. Et A-medlem har fulde rettigheder i foreningen. Som A-medlem kan optages enhver myndig person der enten

 1. a) her i landet har udført mindst én professionel produktion inden for sit fagområde på et/en af Danske Scenografer anerkendt professionelt teater, produktionsselskab, udstilling mv. Bestyrelsen kan efter skøn helt eller delvist erstatte denne betingelse med andet lignende arbejde indenfor faget, fx andet scenografisk arbejde.

og/eller

 1. b) har afgangseksamen fra en af Danske Scenografer anerkendt skole.

Stk. 3. Et B-medlem har passivt medlemskab og dermed ingen valgret eller opstillingsret i foreningen, ligesom der heller ikke er adgang til rådgivning. Som B-medlem kan optages enhver myndig person der enten

 1. a) ikke kan optages i henhold til § 4 stk. 2, og som ønsker at støtte Danske Scenografers formål, eller
 2. b) hverken er beskæftiget eller arbejdssøgende (i en længerevarende periode) inden for foreningens område, jf. § 2, stk. 1

Stk. 4. Som elevmedlem kan optages enhver myndig person, som er optaget på en af foreningen anerkendt uddannelse for det konkrete fag.

Stk. 5. Medlemmer kan overgå til pensionistmedlemskab, når de går på pension.

Stk. 6. Personer, der har udført en fortjenstfuld indsats til fremme af Danske Scenografers formål, kan af bestyrelsen på en generalforsamling, indstilles til udnævnelse som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Stk.7. Udenlandske fagpersoner kan efter bestyrelsens skøn optages som midlertidige A-medlemmer i den periode, pågældende har beskæftigelse som scenograf her i landet, såfremt de øvrige betingelser om medlemskab er opfyldt.

Stk. 8. Ansøgning om medlemskab stiles Danske Scenografers sekretariat med relevante oplysninger. Procedure for behandling af ansøgning om medlemskab fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om medlemskab og medlemsret.

Stk. 9. Medlemmer har mulighed for dobbeltmedlemskab med beslægtet fagforening, som relaterer sig til samme fag.

Stk. 10. Medlemmerne har ansvar for at opdatere deres stamdata i Danske Scenografer.

§ 5

Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1. Udmeldelse for samtlige medlemskategorier skal ske skriftligt efter en af bestyrelsen vedtaget procedure med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Stk. 2. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, fortaber automatisk ret til medlemskab. Bestyrelsen fastsætter procedure herfor. Eventuel senere begæring om optagelse kan først behandles, når eventuel kontingent­restance er betalt. Bestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde dispensere herfra.

Stk. 3. Eksklusion kan ske:

 1. Hvis et medlem åbenlyst handler imod Danske Scenografers formål eller på anden måde handler til skade for foreningens interesser eller handler imod Danske Scenografers love eller lovlige generalforsamlingsbeslutninger.
 2. Hvis et medlem handler imod de til enhver tid gældende overenskomster mv. mellem Danske Scenografer og de respektive arbejdsgiverorganisationer.
 3. Hvis et medlem i strid med vedtægterne uden forudgående aftale herom ikke vil overdrage sine rettigheder eksklusivt til Danske Scenografer. Undtaget herfra er dog særlige dobbeltmedlemskaber, såfremt de skriftligt har overdraget deres rettigheder dertil.

Stk. 4. Eksklusion skal for at være lovlig, vedtages med mindst 3/4 af bestyrelsens samlede stemmer.

Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser om eksklusion kan til enhver tid af det medlem, sagen vedrører, blive krævet optaget på dagsordenen til drøftelser på den førstkommende generalforsamling, såfremt begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen senest 1 måned efter, at afgørelsen er kommet medlemmet til kundskab. Det pågældende medlem har taleret på generalforsamlingen, der med 2/3 flertal blandt de fremmødte, kan omgøre bestyrelsens afgørelse.

§ 6

Kontingent

Stk. 1. De gældende kontingentsatser samt vilkår for de forskellige medlemskaber, jf. § 4, stk. 1, fastsættes af generalforsamlingen og opkræves samt pristalsreguleres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter anmodning nedsætte et medlems kontingent eller lade det helt bortfalde for en nærmere fastsat periode, såfremt det er begrundet i medlemmets særlige forhold.

§ 7

Møderet, stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Ethvert medlem har adgang til Danske Scenografers generalforsamling og medlemsmøder.

Stk. 2. Kun A-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.

§ 8

Ledelse, administration og bestyrelse

Stk. 1. Generalforsamlingen er Danske Scenografers øverste myndighed.

Stk. 2. Til at forestå Danske Scenografers daglige drift under ansvar for generalforsamlingen, vælges en bestyrelse på mindst 5 og max 12 medlemmer. Et medlem kan højst sidde i bestyrelsen 10 år i træk.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstitueres efterfølgende på et møde. Bestyrelsen fastlægger selv arbejdsform, herunder fx nedsættelse af udvalg, hvor bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer og anden udefrakommende sagkyndig bistand.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson, som bestyrelsen udpeger. Såfremt bestyrelsen vurderer det, kan der ligeledes udpeges en næstperson, et forretningsudvalg o.lign. Bestyrelsens poster kan aflønnes i henhold til bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 4. Danske Scenografer tegnes i forhold til tredjemand af forperson og sekretariatschef ved køb og salg af fast ejendom, indgåelse og ophævelse af lejemål. Beslutninger herom træffes i bestyrelsen.

§ 9

Regnskab

Stk. 1. Danske Scenografers regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres hvert år af en statsautoriseret revisor samt af en kritisk revisor, som er valgt af generalforsamlingen.

§ 10

Generalforsamlinger

Stk. 1. Generalforsamlinger kan forekomme som ordinære samt ekstraordinære. Både ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes med fysisk eller digitalt fremmøde. Bestyrelsen fastsætter formen herfor.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved direkte skriftlig eller elektronisk indkaldelse af hvert mødeberettiget medlem.

Stk. 4. Dagsorden med bilag, herunder bestyrelsesgodkendt og revisorpåtegnet regnskab, budgetforslag for det kommende regnskabsår, gennemsigtighedsrapporter, eventuelle vedtægtsændringsforslag samt evt. bestyrelsens skriftlige beretning, udsendes senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 3/4 af de samlede bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt – eller mindst 1/4 af Danske Scenografers A-medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at begæringen er kommet sekretariatet i hænde.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved direkte skriftlig eller elektronisk indkaldelse til hvert mødeberettiget medlem. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11

Dirigent og dagsorden til ordinære generalforsamlinger

Stk. 1. Enhver ordinær generalforsamling vælger først og særskilt uden for dagsorden en dirigent, der ikke må være medlem af eller suppleant til bestyrelsen eller ansat af Danske Scenografer. Dirigenten er ordstyrer, konstaterer om generalforsamlingen er lovlig og træffer alle afgørelser vedrørende afstemninger.

Stk. 2. Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal omfatte følgende punkter:

 • Bestyrelsens beretning.
 • Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport.
 • Status over Danske Scenografers regnskab pr. 30. september
 • Forslag fra bestyrelsen
 • Indkomne forslag
 • Budget og forslag til kontingent for det kommende år
 • Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer
 • Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
 • Valg kritisk revisor
 • Eventuelt

Stk. 3. Eventuelle yderligere punkter på dagsordenen fastsættes af bestyrelsen. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kun emner, der er angivet på dagsordenen kan tages op til behandling mhp. beslutning.

§ 12

Afstemninger ved ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 1. Alle afgørelser træffes af generalforsamlingen med simpel majoritet blandt de fremmødte (fysisk eller digitalt), stemmeberettigede medlemmer. Ved valg, hvor der skal vælges mere end en person, skal hvert stemmeberettiget medlem stemme på samme antal kandidater, som der skal vælges. Kandidat(er) med flest stemmer vælges.

Stk. 2. Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan lade sig repræsentere og afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt tilstedeværende mødeberettiget medlem. Fuldmagter skal straks efter dirigentvalget, afleveres til prøvelse hos dirigenten.

Stk. 3. Afstemninger foregår ved håndsoprækning (ved digitale møder arrangeres lignende iht. den pågældende medieform). Dog skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt mindst ét tilstedeværende stemmeberettiget medlem kræver det.

§ 13

Kollektive aftaler

Stk. 1. Generalforsamlinger kan vedtage foranstaltninger, der fastsætter indskrænkninger i medlemmernes ret til at samarbejde med arbejdsgivere eller lignende.

Stk. 2. Enhver overenskomst mellem Danske Scenografer og de respektive arbejdsgivere, skal vedtages i bestyrelsen og derefter forelægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til orientering.

Stk. 3. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af Danske Scenografer indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

Stk. 4. I kraft af medlemskabet af Danske Scenografer overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer.

Danske Scenografers bestyrelse kan ligeledes beslutte, at overdragelsen for så vidt angår de juridiske og økonomiske rettigheder til audiovisuelle værker, helt eller delvist skal være eksklusiv.

Stk. 5. Danske Scenografer kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder fx foreninger under Copydan.

Stk. 6. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, såsom Copydan-foreningerne, som Danske Scenografer er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder, der er indgået aftaler.

Stk. 7. De til Danske Scenografer indkomne Copydan-vederlag mv. fordeles i videst muligt omfang individuelt til de berettigede og ellers kollektivt.

§ 14

Lovændringer

Ændringer i eller tilføjelser til nærværende love – herunder almindelig lovrevision – kan foretages, når de ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 15

Danske Scenografers opløsning

Stk. 1. Forslag om Danske Scenografers opløsning kan kun fremsættes på en i dette øjemed med 14 dages varsel indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Opløsning kan kun finde sted, såfremt den vedtages med mindst 3/4 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer og såfremt mindst 3/4 af Danske Scenografers stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 3. Opnås på generalforsamlingen et fornødent flertal, men har det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer ikke været repræsenteret, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med samme varsel, og opløsningen kan da vedtages med 3/4 majoritet uanset hvor mange medlemmer, der har givet møde.

Stk. 4. Samtidig med opløsningen skal der træffes bestemmelse om anvendelse af Danske Scenografers midler.

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. november 1975 og som revideret på generalforsamlingerne den 18. november 1977, den 17. marts 1982, den 14. november 1982, den 29. marts 1989, den 28. marts 1990, den 21. marts 1991, den 25. marts 1993, den 23. marts 1995, den 16. november 1997, den 14. november 1999, den 17. november 2002, den 7. november 2004, den 14. november 2010, den 13. november 2011, den 18. november 2012, den 17. november 2013, den 17. november 2016, den 16. november 2017, den 15. november 2018, den 14. november 2019 og den 23 november 2023