DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Kortlægning af COVID-19’s påvirkning af kunstneres virke

Ny stor undersøgelse viser med al tydelighed, hvor stor en påvirkning COVID-19 har haft og fortsat har på danske kunstnere. Det er Dansk Kunstnerråd, som står bag undersøgelsen.

Om undersøgelsen udtaler Jørgen Thorup, formand for Dansk Kunstnerråd:

”Der er opløftende pointer at finde i undersøgelsen, og særligt kunstnernes handlekraft er tydelig. Tæt på halvdelen af kunstnerne var klar på at supplere deres indtægter med arbejde i andre brancher, ligesom 30 pct. brugte deres kreative evner til at udvikle nye formater og måder at formidle deres kunst på. Derudover blev de helt nødvendige kompensations- og støtteordninger taget i brug, og 6 ud af 10 kunstnere vurderer, at de var værd at søge. Det ændrer dog ikke på billedet af, at vi har en samlet kunstnerstand, som har et godt stykke vej endnu, før både det praktiske og det økonomiske niveau er tilbage på det stadie, det var på, før krisen satte ind. Ikke mindst for nye kunstnere, der er i starten af karrieren. Her viser undersøgelsen, at mange helt unge kunstnere har været særligt hårdt ramt af ledighed.”

Dansk Kunstnerråd repræsenterer 26 professionelle kunstorganisationer – herunder Danske Scenografer – med i alt ca. 15.000 medlemmer. Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 2.506 kunstnere, og registeranalysen indeholder data om 9.339 kunstnere.

Undersøgelsens konklusioner

I undersøgelsen kan der udledes en række konklusioner om den indvirkning, Covid-19 har haft på kunsternes motivation, kreativitet og mulighed for at praktisere deres kunstneriske virke:

 • Halvdelen af kunstnerne oplever ikke nogen påvirkning på kreativiteten grundet Covid-19. Ca. en tredjedel af kunstnerne oplever, at deres kreativitet er blevet påvirket positivt eller meget positivt, mens ca. en femtedel oplever, at deres kreativitet er blevet påvirket negativt eller meget negativt.
 • Omkring halvdelen af kunstnerne oplever ikke, at deres motivation for at praktisere deres kunstneriske virke har været påvirket af Covid-19. En tredjedel oplever, at deres motivation er blevet påvirket negativt eller meget negativt, mens en femtedel oplever, at deres motivation er blevet påvirket positivt eller meget positivt.
 • Endeligt viser undersøgelsen, at over halvdelen af kunstnerne (65 pct.) oplever, at Covid-19 har påvirket deres muligheder for at praktisere deres kunstneriske virke negativt eller meget negativt. Ca. en fjerdedel af kunstnerne oplever ikke, at deres muligheder har været påvirket, og 8 pct. af kunstnerne oplever positiv påvirkning.

I forhold til, hvilke overvejelser kunstnerne gør sig om supplering af indkomst, skift af branche og videreuddannelse, fortæller undersøgelsen bl.a.:

 • Økonomisk ustabilitet i branchen generelt/ringe økonomiske muligheder, manglende anerkendelse og ringe barselsvilkår/pensionsordning er hyppigste udfordringer, som kunstnere angiver, ved at blive i branchen fremadrettet.
 • Kunstnerne er dog overvejende (58 pct.) optimistiske i deres forventninger til deres egen fortsatte beskæftigelse i egen kunstneriske branche fremover. Ligeledes er ca. halvdelen af kunstnerne optimistiske omkring deres fremtidige indtjening i den kunstneriske branche.
 • Lidt under halvdelen af kunstnerne har overvejet/besluttet at supplere deres indkomst fra andre brancher midlertidigt, mens 34 pct. af kunstnerne har overvejet/besluttet at supplere vedvarende fra andre brancher.
 • Hver fjerde kunstner har overvejet/besluttet under Covid-19 helt at skifte branche midlertidigt, mens hver femte kunstner har overvejet/besluttet et vedvarende skifte. Næsten hver tredje kunstner har overvejet/besluttet at efteruddanne sig inden for den kunstneriske branche, mens ca. hver femte uden for den kunstneriske branche. For halvdelen af kunstnerne skyldes overvejelserne/beslutningerne Covid-19 med det ”chok”, som branchen har oplevet.
 • 14 pct. af kunstnerne regner med at videreuddanne sig inden for den kunstneriske branche og 10 pct. inden for en anden/andre branche(r) i løbet af de næste tre år.
 • Sluttelig ses det, at 76 pct. af kunstnerne regner med at blive i den kunstneriske branche, mens fem pct. regner med at forlade den inden for de næste tre år.

Kvantitativt viser undersøgelsen følgende tendenser vedrørende indtægt og ledighed blandt kunstnerne:

 • Der har været øget ledighed blandt de professionelle kunstnere i 2020-2021. De professionelle kunstnere har i højere grad end før krisen været berørt af ledighed i den målte periode. Særligt kunstnere inden for scenekunst, skuespil og musik har været påvirket af øget ledighed i den målte periode.
 • Kunstnere, der var berørt af ledighed, var det i længere tid. De professionelle kunstnere, der har været berørt af ledighed fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, oplevede samtidig længere ledighedsperioder end i 2019.
 • Større udsving i indtægtsgrundlaget hos de selvstændige inden for de kunstneriske brancher. De selvstændige inden for de kunstneriske brancher har været påvirket af nedlukningen ved, at deres indtjening har ligget lavere end før, men der er også tegn på, at de kunstneriske brancher er kommet godt igen efter genåbningerne.
 • Stabile indkomster blandt de lønmodtagere, der ikke har været berørt af ledighed. Lønmodtagerne har overordnet set haft stabile indtægter målt med udgangspunkt i både deres gennemsnitlige månedsindkomst og deres medianindkomst. Der er dog forskelle mellem de enkelte grupper af professionelle kunstnere.

Kompensationspakkerne har haft stor betydning for mange professionelle kunstnere. Det gælder på tværs af kunstarterne, at ansøgningsprocessen har været administrativt tidskrævende. Undersøgelsen viser bl.a.:

 • Det fremgår af undersøgelsens resultater, at 41 pct. af alle kunstnere har søgt Covid-19-kompensation eller andre former for Covid-19-støtteordninger, mens 58 pct. af kunstnerne ikke har søgt. Grundene til ikke at søge viser sig særligt at være, at kunstnerne ikke havde brug for det økonomisk, at deres forretning/virksomhed ikke passer klart med kompensationsprocedurernes kategorier, eller at kompensations- og støtteordningerne har været for snævre i forhold til krav om indtægt.
 • Blandt kunstnerne, der har søgt Covid-19-kompensation eller -støtteordning, fremhæves som de hyppigste udfordringer, at processen var tidskrævende, at processen var svær at forstå (f.eks. udfyldelse af diverse ansøgningsskemaer) samt, at deres forretning/virksomhed ikke passede klart med kompensationsprocedurens kategorier. Hver fjerde kunstner, der har søgt om Covid-19-kompensation eller -støtteordning, havde ingen af de ovennævnte oplevelser.
 • Ved kunstnere, der har søgt kompensation/støtte, har lidt over halvdelen af kunstnerne hyppigst fået vejledning ift. at søge kompensation/støtteordning fra tilgængelige Covid-19-vejledninger/hotlines fra staten, fra en revisor samt fra deres medlemsorganisation.
 • Der er generelt en rimelig tilfredshed med udbyttet af Covid-19-kompensations- og støtteordningerne blandt de kunstnere, der har søgt herom. 60 pct. af kunstnerne angiver, at de i høj grad eller i meget høj grad føler, at det var værd at søge kompensation/støtteordning.

I forhold til den indvirkning, som Covid-19 har haft på det kunstneriske virke, viser undersøgelsen følgende:

 • Over halvdelen af alle kunstnerne har praktiseret deres kunstneriske virke mindre eller meget mindre under Covid-19 sammenlignet med før Covid-19.
 • Der er sket ændringer i, hvorvidt kunstnere har deres kunstneriske virke som fuldtidsjob, deltidsjob eller blot praktiserer det lejlighedsvis. Størstedelen af kunstnerne (67 pct.) har deres kunstneriske virke som fuldtidsjob før Covid-19, mens det falder til blot 34 pct. under Covid-19. Andelen af kunstnere, som praktiserer deres kunstneriske virke lejlighedsvis, er steget med 31 procentpoint fra før ift. under Covid-19.
 • Kunstnerne angiver at have arbejdet mindre udadvendt og mere indadvendt under Covid-19, end de gjorde før. Mere præcist angiver 63 pct. af kunstnerne, at deres kunst før Covid-19 mest eller kun var udadvendt, mens andelen under Covid-19 er faldet til kun 23 pct. Før Covid-19 var der under 1 pct. af kunstnerne, der udelukkende praktiserede indadvendt kunst, mens dette tal er steget med ca. 13 procentpoint under Covid-19.

Covid-19 påvirkede kunstnernes indkomst på følgende måder:

 • Før Covid-19 var de tre største indtægtskilder blandt kunstnerne arbejde i den kunstneriske branche, fonde og legater samt arbejde i andre brancher end den kunstneriske. Under Covid-19 er det arbejde i den kunstneriske branche, Covid-19-kompensation og dagpenge samt andre beskæftigelsesrettede ydelser, der er kunstnernes tre hyppigst angivne indtægtskilder.
 • Store dele af kunstnerne under Covid-19 har haft både en generel og en kunstnerisk relateret indkomst, der har været lavere end årene før Covid-19.
 • Under Covid-19 ses en negativ udvikling i kunstnernes tilfredshed med deres generelle indkomst, og det samme for tilfredsheden med den kunstneriske indkomst, hvor tilfredsheden falder med 32 procentpoint for begge indkomsttyper.
 • Når kunstnerne ser fremad og gør sig tanker om deres fremtidige indtjening, er 43 pct. af den opfattelse, at de kommer til at få samme indkomst i den kunstneriske branche som før Covid-19.

Undersøgelsen drager følgende konklusioner om, hvordan kunstnerne har suppleret deres indkomst fra andre brancher:

 • Undersøgelsen viser, at 20 pct. af kunstnerne har angivet, at arbejde i andre brancher end den kunstneriske har været en af deres tre største indtægtskilder før Covid-19. Under Covid-19 falder denne andel med 3 procentpoint.
 • For halvdelen af de kunstnere, der har indkomst i andre brancher under Covid-19, har Covid-19 kun i lav grad eller slet ikke haft betydning for deres valg om at supplere med indkomst i andre brancher. Omvendt har Covid-19 for 27 pct. af kunstnerne i høj grad eller i meget høj grad været årsag hertil. Undervisning (udenfor branchen) er den mest udbredte branche, som kunstnere har suppleret deres indkomst med under Covid-19, herefter Kultur og fritid (25 pct.) og Sundhed og socialvæsen (21 pct.). For de fleste har indkomsten fra andre brancher under Covid-19 været vedvarende fremfor midlertidigt.