DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Fagligt nyt – ophavsret og reklameområdet

Arbejder du med reklamer? Husk et Copydan forbehold

Vi arbejder på at styrke og eventuelt udvide Copydanområdet. Vi vil derfor forsøge at få Copydanforbeholdet med i kontrakter på reklameområdet.

Helt konkret kan du indsætte følgende i din faktura: “Vederlag i henhold til mundtlig aftale, herunder sædvanlige Copydan-forbehold jf. bl.a. Ophavsretslovens §§ 13, 30a, 35 og 39-46a, som dog ikke begrænser producentens eller erhververes brug af production designerens (eller øvrig fagtitel) værk”.

Reklamefilmproducenten kan få oplyst, at det ikke koster vedkommende noget – hvis denne spørger til formuleringen. Det er et rettighedsforbehold, som gælder begge veje – både for producent og for kunstneren. Producenten kan ligeledes få oplyst, at det ikke er noget, der tildeles midler for lige nu, men derimod sigt kan give værdi og midler fra nye reklamefinansierede modeller fra streamingtjenesterne, hvis disse rettigheder er i behold.

Skriv eller ring meget gerne til sekretariatet på ds@scenograf.dk, når du sidder med reklameopgaver.

Ophavsretsnyt

Ophavsretten beskytter dine værker og skal sikre dig passende og forholdsmæssig betaling for brug af disse. Som kunstner eller designer har du en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine kunstneriske værker, hvad enten de er tilgængelige online eller i fysisk form. Ophavsretten er altid tilknyttet en fysisk person (ophavspersonen).

I juni 2023 blev loven opdateret. De nyeste lovjusteringer er i korte træk:

  • 54. Erhverver har pligt til at udnytte de overdragne rettigheder – hvis ikke det sker, har ophavsperson mulighed for at opsige aftalen med 6 måneders varsel.
  • 55. Ophavsperson skal have passende og forholdsmæssigt vederlag for udnyttelse af værket.
  • 55 a. En gennemsigtighedsforpligtelse pålægger erhververe og licenstagere af ophavsrettigheder løbende at give ophavspersonen en række oplysninger om udnyttelsen af værket. Oplysningerne skal gives mindst en gang om året, og en erhverver/licenstager skal sikre, at oplysningerne er opdaterede, relevante og indeholder omfattende oplysninger om værkets udnyttelse.
  • 55 b. En aftalejusteringsordning, der sikrer, at også allerede indgåede aftaler skal efterfølgende justeres, hvis vederlaget ikke er passende eller forholdsmæssigt. Det gælder dog kun for aftaler tilbage 5 år før lovændringernes ikrafttræden (5 år før 1. juni 2023). Hvis man ikke kan nå til enighed, kan enhver af parterne indbringe spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet.

Du skal altså have passende og forholdsmæssig betaling – også selvom din kontrakt er underskrevet! Regler kan ikke fraviges i enkelte kontrakter, men alene gennem kollektive aftaler.

Du har krav på at få information om udnyttelsen af dit værk, så du kan vurdere, om betalingen er rimelig – og det har du krav på at få hvert år.

Kontakt sekretariatet ved indgåelse af kontrakt og tvivlsspørgsmål på ds@scenograf.dk og læs mere om ophavsretten på hjemmesiden.